บุคลากรฝ่ายแผนงาน
นางเปรมปรี มนต์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายมัสพงษ์ ชื่นชม
งานวางแผนและงบประมาณแผนกอุตสาหกรรม
นายชัยกิต จันทร์ผลิ
งานวางแผนและงบประมาณแผนกบริหาร
นายปกครอง ทองสมบัติ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุกิจ
นายอมรวัฒน์ เพียรศรีวัชรา
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมละสิ่งประดิษฐ์
นายสนอง ภู่เพชร
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาแผนกอุตสาหกรรม
นางสาวบุศราคัม อรุณรัตน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

      หากท่านต้องการติดต่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรุณา ติดต่อ นางเปรมปรี มนต์แก้ว โทร 083 - 0779217